Vyplácanie mzdy na účet

Ak si zamestnanec praje, aby mu bola mzda zasielaná na účet v banke, je potrebné, aby o to písomne požiadal zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Zamestnanec môže požiadať aj o výplatu mzdy na viacero bankových účtov. Pri výplate mzdy formou zaslania na bankový účet je zamestnávateľ povinný zaistiť, aby suma určená na výplatu bola pripísaná na účet zamestnanca najneskôr v deň určený na výplatu (výplatný termín).

loading...
null
Loading...