Nezamestnanosť - otázky a odpovede

Čo je to absolventská prax?

Mladí ľudia (do 26 rokov) v evidencii úradov práce sa môžu zúčastniť absolventskej praxe. Ide o prácu pre konkrétneho zamestnávateľa na minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov, počas ktorej vypláca úrad práce nezamestnanému príspevok vo výške životného minima, tj. 189,83 eur mesačne. Po uplynutí 6 mesiacov sa musí zamestnávateľ rozhodnúť, či absolventa zamestná alebo nie. Absolventskú prax môže každý absolvovať iba raz.

 

Kedy a v akej výške má zamestananec nárok na výplatu poistenia v nezamestnanosti?

V prípade, že bol zamestnanec poistený minimálne dva roky z troch predchádzajúcich, má nárok na výplatu poistenia v nezamestnanosti  počas prvých šiestich mesiacov. Výška výplaty poistného je 50% denného vymeriavacieho základu z posledného zamestnania.

Kedy a v akej výške môžem získať príspevok na podnikanie pre nezamestnaných?

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže podľa  § 49 Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z.  získať ten nezamestnaný, ktorý je v evidencii úradu práce už viac ako tri mesiace a zároveň úspešne absolvuje školenie o podnikaní a vypracuje podnikateľský plán.
Ak nezamestnaný získa takýto príspevok, musí danú živnosť prevádzkovať minimálne dva roky. Ak ukončí podnikanie skôr, musí alikvótnu čiastku vrátiť úradu práce.  
Výška príspevku sa odvíja od celkovej ceny práce a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, kde chce nezamestnaný začať podnikať.

Na čo mám nárok ako nezamestnaný?

Na podporu v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení  č. 461/2003 Z.z. , § 104, má nárok ten, čo bol v posledných troch rokoch  aspoň 730 dní poistený, teda dva roky. Dôvod, pre ktorý pracovný pomer skončil, nemá vplyv na výšku a dobu poskytovania príspevku. Doba poskytovania príspevku závisí od dĺžky poistenia.

Po uplynutí 6 mesiacov môže nezamestnaný žiadať o dávky v hmotnej núdzi a zároveň sa podľa zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. môže zúčastňovať rekvalifikačných kurzov, aktivačných prác a iných foriem aktívnej politiky trhu práce. O jeho priradení a podpore v hľadaní si zamestnania rozhoduje príslušný úrad práce, kde je nezamestnaný registrovaný.

Po škole som si nenašiel prácu, čo mám robiť?

Mladí ľudia, najmä absolventi škôl, sú podľa zákona o službách zamestnanosti jednou zo znevýhodnených skupín na trhu práce, najmä pre ich nedostatok praktických skúseností. Ak si absolvent školy nenájde prácu, mal by sa registrovať na úrade práce. Keďže nemá odpracované žiadne roky, nemá nárok ani na výplatu podpory v nezamestnanosti zo sociálneho poistenia. Všetci evidovaní nezamestnaní sú ale poistenci štátu, ktorý za nich platí povinné zdravotné poistenie, ktoré by si inak museli platiť mesačne sami.

loading...
null
Loading...