Sexuálne Obťažovanie

Sexuálne Obťažovanie

Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Za prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ustanovenia rovnakého odmeňovania sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú prácu rovnakej hodnoty.
(Čl. 6 & §119-a Zákonníka práce č. 311/2001,znenie 2013; §6 Zákona č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou)

loading...
null
Loading...