Mzdové zvýhodnenie a naturálna mzda

Hmotné výhody

Nad rámec základných mzdových ujednaní môžu byť v pracovnej zmluve upravené aj tzv. ďalšie hmotné výhody, ako je napríklad používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely, poskytnutie mobilného telefónu alebo laptopu.

Mzdové zvýhodnenie

Za určitých okolností má zamestnanec popri mzde navyše nárok aj na ďalšie plnenie, tzv. mzdové zvýhodnenie. Ide o prípady, kedy zamestnanec pracuje nadčas (mzdové zvýhodnenie vo výške 25% priemerného zárobku), vo sviatok (50% priemerného zárobku) alebo v noci (20% minimálnej mzdy).

Naturálna mzda

Časť mzdy, ktorá presahuje sumu minimálnej mzdy, možno zamestnancovi poskytovať aj vo forme naturálnej mzdy. Zamestnanec však s takouto formou odmeňovania musí súhlasiť. Ako naturálnu mzdu možno poskytovať výrobky, výkony, práce a služby. Zakázané je pritom poskytovanie naturálnej mzdy vo forme liehovín alebo iných návykových látok. Zľava na cestovnom pre zamestnancov dopravcu (tzv. režijky) sa za naturálnu mzdu nepovažuje.

loading...
null
Loading...