Sociálna Ochrana

Právo na dôchodok

Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku, ktorý je pre mužov 62 rokov a pre ženy 61 rokov. Dôchodkový vek pre ženy sa postupne zvyšuje a od roku 2015 bude jednotný- 62 rokov.
Zákony upravujúce starobné dôchodky sú: Zákon č. 43/2001 o starobnom dôchodkovom sporení a Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení.
Dôchodkový systém na Slovensku je založený na troch pilieroch:
1. pilier (priebežný dôchodkový systém)- spravovaný Sociálnou poisťovňou
2.pilier (starobné dôchodkové sporenie)- spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS)
3. pilier (dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie)- spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS)
V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať len starobnými dôchodkami vyplácanými Sociálnou poisťovňou. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a min. 15 rokov prispieval do dôchodkového poistenia. Existuje aj možnosť predčasného alebo neskoršieho odchodu dôchodku. Nárok na predčasný starobný dôchodok má poistenec, ak prispieval najmenej 15 rokov do dôchodkového poistenia a chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
Výška starobného dôchodku sa určí nasledovným spôsobom: POMBxODPxADH
POMB = priemerný osobný mzdový bod (priemerná hrubá ročná mzda/priemerná ročná mzda na Slovensku)
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok (počet rokov, počas ktorých poistenec prispieval do dôchodkového poistenia)
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (určená Sociálnou poisťovňou)
Predčasný starobný dôchodok sa znižuje o 0,5% na mesiac, až kým sa nedosiahne oficiálny dôchodkový vek. Neskorší dôchodok sa zvýši o 0,5% počas doby rovnajúcej sa počtu mesiacov odpracovaných nad rámec oficiálneho dôchodkového veku.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi (respektíve vdovec po manželke), ktorý bol poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo mal nárok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Vdova (vdovec) má nárok na výplatu vdovského (vdeveckého) dôchodku počas jedného roka od smrti manžela(manželky). Vdovský (vdovecký) dôchodok sa vypláca dlhšie za určitých podmienok, napr. ak sa vdova (vdovec) stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná(ý), dovŕšila dôchodkový vek a i. Nárok na vdovský dôchodok zaniká uzatvorením manželstva alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova (vdovec) úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela (manželky).
Suma vdovského (vdoveckého) dôchodku je 60% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel(ka) ku dňu smrti.
Nezaopatrené dieťa má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, a to vo výške 40% starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal zomretý rodič nárok. Nárok na sirotský dôchodok zaniká dovŕšením 26. roku veku dieťaťa alebo dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom.


(§74-77 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení)

Invalidný dôchodok

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia. Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal stanovený počet rokov dôchodkového poistenia a a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia potrebných na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca závisí od veku postihnutého (napr. vo veku do 20 rokov jeden rok poistenia, vo veku nad 45 rokov je potrebných 15 rokov poistenia).
Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% (plná invalidita), sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. V prípade čiastočnej invalidity (do 70%) sa dôchodok znižuje v závisloti od odhadovanej straty schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ak si invaliditu zapríčinil postihnutý sám pod vplyvom alkoholu alebo drog, invalidný dôchodok sa zníži o 50%.


(§70-73 Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení)

Legislatíva upravujúca sociálnu ochranu

  • Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 / Law of Social Insurance No. 461/2003
loading...
null
Loading...