Nútená Práca

Nútená práca

Podľa článku 18 Ústavy Slovenskej republiky, nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria práce ukladané osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vojenská služba, služba vyžadovaná na základe zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ktoré ohrozuje životy, zdravie alebo značné majetkové hodnoty, konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia alebo práv iných a menšie obecné služby na základe zákona.
Zamestnávateľ nemôže svojvoľne vyberať zrážky zo mzdy zamestnanca a nijakým spôsobom nemôže obmedzovať zamestnanca v nakladní s jeho mzdou.
Osoba, ktorá prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(§ 40, 41, 47, 69, 85 a 171-176 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013, § 179 Trestného zákona č. 300/2005)

Právo na odchod a zmenu zamestnania

Neexistuje žiadne ustanovenie v pracovnoprávnych predpisoch, ktoré by obmedzovalo pracovníkov pri zmene alebo ukončení zamestnania. Ak sa pracovník rozhodne ukončiť pracovný pomer, môže skončiť podaním výpovede (viac informácií je uvedených v sekcii Pracovnoprávna ochrana- výpoveď). 

Inhumane Working Conditions

Pracovný čas môže byť predĺžený nad rámec bežného pracovného času, ktorý je štyridsať hodín týždenne a osem hodín denne. Celkový počet odpracovaných hodín vrátane nadčasov však nesmie prekročiť štyridsaťosem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich. Práca nadčas nemôže byť nariadená pracovníkovi s kratším pracovným časom. V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie je možné nariadiť nad rozsah ďalšiu prácu nadčas v rozsahu 100 hodín (250 hodín celkovo) za kalendárny rok.

 

Viac informácií o tejto téme nájdete v sekcii o náhradách mzdy.

Zdroj: § 85, 86, 97 a 121 Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

Legislatíva upravujúca núrenú prácu

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
loading...
null
Loading...