Rodinné Povinnosti

Otcovská dovolenka

Otcovská dovolenka nie je zakotvená v slovenskej legislatíve. Zamestnávatelia nemajú povinnosť poskytovať platené alebo neplatené voľno otcovi po narodení dieťaťa. Zamestnávateľ jevšak povinný poskytnúť otcovi platené voľno v čase pôrodu jeho dieťaťa na dobu potrebnú na prepravu matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť. V súvislosti so starostlivosťou o novorodenca, otcovia majú nárok na rodičovskú dovolenku v rovnakom rozsahu ako materská dovolenka za predpokladu, že sa otec stará o novorodenca.


(§141.3.b & 166 Zákonníka práce č. 311/2001,znenie 2013)

Rodičovská dovolenka

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť žene alebo mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku, až kým dieťa dovŕši tri roky veku. Ak si nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene alebo mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šestich rokov veku dieťaťa. Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu o aký rodič žiada, spravidla aspoň na jeden mesiac.
Osoba zabezpečujúca riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov má nárok na rodičovský príspevok vo výške 203,2 Eur mesačne. Jedná sa o sociálnu dávku, ktorú vypláca štát. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je zverené do náhradnej starostlivosti, poskytuje sa táto dávka do šiestich rokov veku dieťaťa. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25%. Rodičovský príspevok sa zníži na 50% uvedenej sumy, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.


(§166.2-4 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013; §1-4 Zákona o rodičovskom príspevku č. 571/2009)

Flexibilné formy pracovného času pre pracovníkov s maloletými deťmi

Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti. Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, môžu vykonávať prácu nadčas alebo pracovnú pohotovosť len aks tým súhlasia.


(§164 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013)

Legislatíva upravujúca pracovné podmienky

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
loading...
null
Loading...