Detská Práca

Deti do 15 rokov

Práca osoby vo veku do 15 rokov alebo práca osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Deti môžu vykonávať jedine ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Môže vykonávať práce jedine s súvislosti s účinkovaním v kultúrnych a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach alebo reklamných činnostiach.
(§11 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013)

Minimálny vek na vykonávanie nebezpečných prác

Zákonník práce stanovuje minimálny vek na vykonávanie nebezpečných prác 18 rokov. Pracovníci do 18 rokov sa považujú za mladistvých zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky pred prijatím mladistvého zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný informovať mladistvého zamestnanca (alebo jeho právneho zástupcu) o možných rizikách vykonávanej práce a o opatreniach prijatých v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Mladistvý zamestnanec môže okamžite zrušiť pracovnú zmluvu v prípade, že práca ohrozuje jeho mravnosť.
Pracovný čas zamestnanca mladšieho ako 16 rokov nesmie prekročiť 30 hodín týždenne, ani keď je zamestnaný u viacerých zamestnávateľov. Maximálny pracovný čas mladistvého zamestnanca do 18 rokov je 37,5 hodiny. Pracovný čas mladistvého nesmie byť zároveň dlhší ako osem hodín za deň.
Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo zdraviu škodlivé.
Zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovuje nariadenie vlády.
(§ 40, 41, 47, 69, 85 a 171-176 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013; Nariadenie vlády č. 286/2004, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, znenie 2010 )

Legislatíva upravujúca detskú prácu

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
loading...
null
Loading...