Právo a sexuálne obťažovanie

Čo hovorí medzinárodné pracovné právo o sexuálnom obťažovaní na pracovisku?

Ako už bolo spomenuté, zákony o sexuálnom obťažovaní sa líši od krajiny ku krajine a od kultúry ku kultúre. Niekoľko globálnych pracovných a ľudsko-právnych organizácií však prijali dohovory, rezolúcie a politické vyhlásenia týkajúce sa sexuálneho obťažovania.

A. Medzinárodná organizácia práce (ILO):

Skupina za pracovníkov z Medzinárodnej organizácie práce (ILO) vyzvala k návrhu nového štandardu ILO (dohovor spoločne s odporúčaním) ohľadom násilia pri práci založenom na pohlaví. ILO vyhlásila, že debata ohľadom dohovoru o sexuálnom obťažovaní a násilí na pracovisku bude na programe v roku 2018. V súčasnej dobe ILO definuje sexuálne obťažovanie v prvom rade ako formu diskriminácie na pracovisku.

Hlavný dohovor Medzinárodnej organizácie práce týkajúca sa diskriminácie na základe pohlavia je Dohovor o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) č.111, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1960. Definuje diskrimináciu, ktorá zahŕňa „akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie alebo dávanie prednosti založené na ... pohlaví ..., ktoré má za následok znemožnenie alebo porušenie rovnosti príležitostí alebo zaobchádzania v zamestnaní alebo povolaní."

Tento dohovor explicitne neuvádza sexuálne obťažovanie, hoci všeobecné vyhlásenie z roku 2003 hovorí, že „sexuálne obťažovanie je forma diskriminácie na základe pohlavia a malo by sa riadiť požiadavkami dohovoru."

B. Organizácia spojených národov (OSN)

Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/104 - Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách - zahŕňa v definícii násilia páchanom na ženách aj sexuálne obťažovanie, ktoré je zakázané v práci, vo vzdelávacích inštitúciách a všade inde, a podporuje rozvoj trestnoprávnych, občianskoprávnych alebo iných administratívnych sankcií a preventívnych opatrení k eliminácii násilia páchanom na ženách.

C. Región - Afrika

Protokol Africkej charty ľudských práv a práv národov o právach žien v Afrike zaväzuje signatárske štáty, aby prijali vhodné opatrenia na:

odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien a zaručenie rovnakej príležitosti a prístupu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

ochranu žien pred všetkými formami zneužívania (vrátane sexuálneho obťažovania)

zabezpečenie transparentnosti pri prijímaní do zamestnania, povýšení a prepúšťaní žien, bojovať proti a trestať sexuálne obťažovanie v oblasti vzdelávania a na pracovisku.

D. Región - Európa

Charta základných práv Európskej únie výslovne zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia a článok 23 zaväzuje štáty k zabezpečeniu rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania. Tento princíp bol ďalej zapracovaný do niekoľkých smerníc týkajúcich sa sexuálneho obťažovania. Tieto smernice vyžadujú, aby členské štáty začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov viacero zásad, vrátane toho, aby zamestnávatelia prijali opatrenia na boj proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia a zamedzenie obťažovania na pracovisku.

E. Aké sú príklady zákonov o sexuálnom obťažovaní v rôznych krajinách?

Zákony o sexuálnom obťažovaní sa v rôznych krajinách líšia.

Ak chcete zistiť viac o pracovnom práve v rôznych krajinách, kliknite tu:

Ak chcete zistiť, čo hovorí zákon vo vašej krajine, kliknite tu:

Čo hovoria kolektívne zmluvy o sexuálnom obťažovaní na pracovisku?

Príklady

Pre porovnanie toho, čo kolektívne zmluvy hovoria o sexuálnom obťažovaní, kliknite tu:

loading...
null
Loading...