Sexuálne obťažovanie na pracovisku

Čo je sexuálne obťažovanie na pracovisku?

Sexuálne obťažovanie sa môže objaviť na akomkoľvek pracovisku - v továrni, v kancelárii, v obchode, či škole. Či už ide o nevhodné správanie zo strany manažéra, spolupracovníka, alebo napríklad klienta, zhotoviteľa, alebo predajcu, ak takéto správanie vytvára nepriateľské pracovné prostredie alebo narúša pracovný úspech zamestnanca, je považované za nezákonné sexuálne obťažovanie.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku sa líši od všeobecného sexuálneho obťažovania v tom, že priamo súvisí so zarábaním peňazí na živobytie. Obtažovanie na pracovisku je často využívané ako forma mocenskej hry a môže k nemu dochádzať v akejkoľvek fáze pracovného cyklu - od prijatia do zamestnania po povýšenie v práci.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku môže zahŕňať priame sexuálne návrhy, vrátane situácií, kedy vyššie zaradení zamestnanci žiadajú sexuálne služby od nižšie zaradených, alebo mladších zamestnancov. Môže však ísť napríklad aj o zastrašovanie istej skupiny na základe pohlavia (napríklad žien) v snahe ohroziť ich postavenie v zamestnaní. V neposlednom rade môže ísť o vytváranie nepriateľského prostredia pre ženy/mužov pomocou sexistických vtipov, poznámok, alebo sexuálne explicitných a pornografických fotografií.

Sexuálne obťažovanie na pracovisku môže obetiam zamedziť schopnosť zarábať na živobytie, účinne vykonávať svoju prácu, alebo dosiahnuť svoj plný potenciál. Sexuálne obťažovanie môže tiež otráviť pracovné prostredie pre ostatných spolupracovníkov. Ak takéto správanie ostáva nepovšimnuté, môže sexuálne obťažovanie na pracovisku eskalovať až k násilnému správaniu.

Je sexuálne obťažovanie otázkou ľudských práv?

Áno. Násilia v pracovnej oblasti, ako je násilie na základe pohlavia, je otázkou ľudských práv. Ak dôjde k sexuálnemu obťažovaniu, ide o porušenie ženských (a mužských) ľudských práv. Vyriešiť tento problém znamená preskúmať základné príčiny diskriminačných praktík a ich pochopenie v kontexte rôznych regionálnych, kultúrnych a spoločenských súvislostí.

Kto môže byť obeťou sexuálneho obťažovania na pracovisku?

Obeťou sexuálneho obťažovania môžu byť všetci zamestnanci a zamestnávatelia bez ohľadu na pohlavie a pracovné zaradenie. Ženy sú však viac ohrozenou skupinou, pretože v porovnaní s mužmi častejšie vykonávajú menej platené práce a sú často menšou „autoritou" s nižšou mocou a nižším statusom. Avšak obeťami sexuálneho obťažovania môžu byť aj ženy, ktoré zastávajú významnú pracovnú pozíciu.

Obeťou môže byť aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je obťažovaná klientom alebo poskytovateľom služieb.

Kto môže byť páchateľom sexuálneho obťažovania na pracovisku?

Páchateľom sexuálneho obťažovania môžu byť všetci zamestnanci a zamestnávatelia bez ohľadu na pohlavie a pracovné zaradenie. To zahŕňa vedúcich pracovníkov, spolupracovníkov a kolegov, klientov, dodávateľov, zhotoviteľov, HR pracovníkov a ďalších.

Sexuálne obťažovanie sa môže objaviť na každom pracovisku no v niektorých pracovných priestoroch môže byť viac časté. Sú nimi napríklad:

  • pracovné prostredie, v ktorom dominujú muži (napríklad armáda, polícia, stavebné práce)
  • práca, ktorá je považovaná za „podriadenú" (napríklad ošetrovanie, masážne terapie, obsluha v reštaurácii)
  • práca vykonávaná v izolácii (napríklad opatrovateľky/opatrovatelia).
loading...
null
Loading...