Materstvo a Práca

Materská dovolenka

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v rozsahu 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. Ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka v rozsahu 14 týždňov. Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.
Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov, pretože pôrod nastal skôr, ako určil lekár, má nárok na dlhšiu materskú dovolenku po pôrode. Ak však žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov z iného dôvodu, poskytne sa jej materská dovolenka odo dňa pôrodu len do uplynutia 28 týždňov; osamelej žene do uplynutia 31 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí do uplynutia 37 týždňov.
Ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzal do starostlivosti dojčenský ústav alebo iný liečebný ústav a žena zatiaľ nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom materská dovolenka. Nevyčerpanú časť materskej dovolenky sa žene poskytne odo dňa, keď prevezme dieťa z ústavu opäť do svojej starostlivosti a prestane preto pracovať, maximálne však do troch rokov veku dieťaťa. To isté platí aj pe rodičovskú dovolenku, ktorú môže čerpať matka alebo otec.
Žene (prípadne mužovi), ktorá sa prestala starať o narodené dieťa a ktorého bolo z tohto dôvodu umiestnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (detského domova alebo obdobného ústavu) z iných ako zdravotných dôvodov, nepatrí materská ani rodičovská dovolenka za obdobie, počas ktorého sa o dieťa nestará.

(§166-169 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013)

Materská dávka

Žena, ktorá sa stará o narodené dieťa (alebo iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené, napr. otec), má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Materské sa vypláca po dobu 34 týždňov (6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode). Osamelá matka má nárok na materské počas 37 týždňov; žene ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí 43. týždňov a ak sa dieťa narodilo mŕtve 14 týždňov.
Iná osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti, má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov (respektíve 31 týždňov v prípade osamelej osoby a 37 týždňov v prípade viacerých detí) od vzniku nároku na materské, najdlhšie však do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Výška materského, ktoré je hradené štátom zo sociálneho poistenia, je 65% denného vymeriavacieho základu.


( §48-53 Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003)

Bezplatná zdravotná starostlivosť

Na Slovensku je poskytovaná všeobecná bezplatná základná zdravotná starostlivosť. Zahŕňa lekárske ošetrenie, hospitalizáciu, lieky, stomatologickú starostlivosť (s čiastočným hradením pacienta), preventívne prehliadky, očkovanie a liečebné pobyty pre vybrané profesie. Bezplatné sú aj lekárske konzultácie pre deti do 6 rokov, lekárska starostlivosť počas materskej, pre pacientiov s postihnutím, pacientov s duševnými poruchami alebo pacientov trpiacich chorobami obličiek, srdca alebo rakovinou.
Lieky sú poskytované bezplatne alebo sú čiastočne hradené pacientom. Prístup k zdravotnej starostlivosti nie je časovo ohraničený.


(Programy sociálneho zabezpečenia: Europe, 2012)

Legislatíva upravujúca materstvo a prácu

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
  • Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 / Law of Social Insurance No. 461/2003
loading...
null
Loading...