Pracovnoprávna Ochrana Zamestnancov

Pracovná zmluva

Pracovný pomer vzniká na základe písomnej pracovnej zmluvy. Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť potenciálneho zamestnanca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. Pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania.
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma,popis práce, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, výmeru dovolenky, pracovný čas a dĺžku výpodvednej doby.
V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä týkajúce sa hmotných výhod. Ak pracovná zmluva neobsahuje podrobné ustanovenia o materiálnych výhod a platobné podmienky, zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovníkovi oznámenie obsahujúce dané podmienky do jedného mesiaca odo dňa vzniku pracovného pomeru.


(§41-43 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013)

Zmluva na dobu určitú

Slovenský Zákonník práce umožňuje uzatváranie pracovných zmlúv na dobu určitú. Legislatíva umožňuje prijímanie pracovníkov na dobu určitú aj v prípade, že budú vykonávať práce trvalého charakteru. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Pri uzatváraní zmluvy na dobu určitú nie je zamestnávateľ povinný určiť objektívny dôvod uzavretia zmluvy. Predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z určitývh dôvodov, ako je zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky; vykonávanie prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca); vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku alebo vykonávanie prác dohodnutých v kolektívnej zmluve. Ak je zamestnanec najatý na rovnakú prácu v rámci 6 mesiacov od skončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú, považuje sa to za predĺženie predchádzajúcej zmluvy.


(§48 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013)

Skúšobná doba

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní najviac tri mesiace; prípadne u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nie je možné predlžovať, jedine v prípade prekážok v práci na strane zamestnanca (napr. dočasná práceneschopnosť alebo materská dovolenka). Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.


(§45 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013)

Legislatíva upravujúca pracovné podmienky

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
loading...
null
Loading...