Sexuálne obťažovanie: aká je naša úloha?

Ako môžu zamestnávatelia prijať preventívne opatrenia proti sexuálnemu obťažovaniu, ku ktorému dochádza na pracovisku?

Každá spoločnosť (bez ohľadu na veľkosť) by mala udržiavať pracovisko bez vyskytujúceho sa sexuálneho obťažovania. V niektorých krajinách je to dokonca zákonnou povinnosťou. Ak je na pracovisku tolerované sexuálne obťažovanie, zaplatí sa za to vysoká cena v podobe zlej morálky zamestnancov, nízkej produktivity a súdnych sporov. Navyše, ak by sa zistilo, že zamestnávateľ neprijal všetky primerané opatrenia na zabránenie sexuálneho obťažovania na pracovisku, v niektorých krajinách môže za sexuálne obťažovanie niesť zodpovednosť on.

Existuje viacero krokov, ktoré vedú k zníženiu rizika sexuálneho obťažovania na pracovisku. Tu sú niektoré z nich:

A. Prijať jasné opatrenia ohľadom sexuálneho obťažovania:

Príručka pre pracovníkov by mala obsahovať opatrenia ohľadom sexuálneho obťažovania. Tieto opatrenia by mali byť vytvorené buď na základe zákonov krajiny alebo v súvislosti s medzinárodnými pokynmi. Tieto opatrenia by mali:

 • definovať sexuálne obťažovanie
 • vymedziť, že sexuálne obťažovanie nebude v žiadnom prípade tolerované
 • stanoviť, že páchatelia budú potrestaní alebo prepustení
 • určiť jasný postup pre podanie sťažnosti ohľadom sexuálneho obťažovania
 • stanoviť, že akákoľvek sťažnosť bude plne vyšetrená
 • uistiť podávateľa sťažnosti, že mu nehrozí žiadna forma odplaty za nahlásenie incidentu
 • mať na pamäti, že iba vymedzenie týchto opatrení nestačí - je potrebné ich implementovať prostredníctvom komunikácie, vzdelávania a uplatňovania. Príklad opatrenia ohľadom sexuálneho obťažovania nájdete v tejto sekcii.

B. Praktické kroky na pracovisku:

 • Školiť zamestnancov: vykonávať pravidelné školenia pre zamestnancov. Tieto školenia by mali zamestnancov naučiť, čo sexuálne obťažovanie je a vysvetliť, že zamestnanci majú nárok na pracovisko bez sexuálneho obťažovania, oboznámiť zamestnancov s postupmi podania sťažností a povzbudiť zamestnancov v ich osvojení.
 • Trénovať vedúcich pracovníkov: vykonávať pravidelné školenia pre supervízorov a manažérov oddelene od školení pre zamestnancov. Tieto stretnutia by mali vzdelávať manažérov a vedúcich pracovníkov o sexuálnom obťažovaní a naučiť ich, ako narábať so sťažnosťami.
 • Monitorovať pracovisko: zamestnávatelia (a vedúci pracovníci, manažéri) by sa mali pravidelne pohybovať medzi zamestnancami. Mali by s nimi hovoriť o pracovnom prostredí. Mali by dávať pozor na útočné plagáty alebo iný materiál. Komunikácia na pracovisku by mala byť otvorená a transparentná.
 • Prijať všetky sťažnosti s vážnosťou: ak sa niekto sťažuje na sexuálne obťažovanie, mali by existovať okamžité postupy na vyšetrenie sťažnosti. Ak sa sťažnosť preukáže byť odôvodnená, reakcia na ňu by mala byť rýchla a efektívna.

Čo môžu zamestnanci/pracovníci robiť, aby sa zabránilo sexuálnemu obťažovaniu?

Zamestnanci/pracovníci môžu:

 • trvať na tom, že ich miesto výkonu práce má disponovať opatreniami ohľadom sexuálneho obťažovania
 • uistiť sa, že vedia, aké sú opatrenia ich spoločnosti v oblasti sexuálneho obťažovania
 • uistiť sa, že sú s týmito opatreniami oboznámení aj ich spolupracovníci, manažéri a nadriadení
 • ak je to potrebné, organizovať stretnutia, kde sú tieto opatrenia vysvetlené a prediskutované medzi spolupracovníkmi
 • uistiť sa, že postupy podávania sťažností fungujú správne
 • nahlásiť výskyt sexuálneho obťažovania

Ak sa stanem obeťou sexuálneho obťažovania, čo môžem robiť?

Niekedy môže byť sexuálne obťažovanie mätúce alebo môže vzbudzovať strach. Možno neviete, aké kroky môžete podniknúť, aby ste ho zastavili alebo nahlásili. Možno sa obávate o svoje zamestnanie, alebo vás trápi to, čo na to vaši kolegovia povedia. Sú to bežné obavy. Či už ste boli obeťou sexuálneho obťažovania kontinuálne po určitú dobu, alebo ste zažili jednorazovú náhlu formu sexuálneho obťažovania, výsledok je rovnako nepríjemný. Dôležité je vedieť, že máte právo pracovať v prostredí, kde sa to nestane.

Niektoré pokyny:

Ak sa zdá, že páchateľ nevie, že je jeho konanie nevhodné alebo nevítané, vysvetlite mu, čo sa vám na jeho správaní nepáči. Môže to byť forma varovania pred prijatím ďalších opatrení. Môžete tiež požiadať kolegu alebo nadriadeného, aby bol pri tom, keď o tom s páchateľom hovoríte, alebo ich požiadať, aby s ním hovorili vo vašom mene. Je to vaša voľba. Páchateľa potom už nič neospravedlňuje, ak bude aj naďalej s urážlivým správaním pokračovať.

Ak sa sexuálne obťažovanie vyskytlo aj na pracovisku, ktoré má opatrenia ohľadom sexuálneho obťažovania, uistite sa, že pri nahlásení a/alebo riešení tejto udalosti budete postupovať podľa pokynov. Uistite sa, že uvediete mená ľudí, ktorí vás v rámci tohto procesu podporia.

Uistite sa, že ste si zhromaždili čo najviac informácií (čas, miesto, atď.) ohľadom incidentu a v prípade potreby aj svedkov alebo dôkazy (napr. nevhodné obrázky atď.).

Ak vaša spoločnosť nemá presne stanovený postup ohľadom hlásenia sexuálneho obťažovania, mali by ste sa sťažovať priamo svojmu bezprostrednému nadriadenému. Ak je však páchateľom váš priamo nadriadený, potom svoju sťažnosť predneste jeho bezprostrednému nadriadenému. Je dôležité, aby ste sa ubezpečili, že vedenie vašej spoločnosti si je vedomé tohto obťažovania.

Je povinnosťou zamestnávateľa vytvoriť bezpečné pracovisko. Ak sa vám niekto chce pomstiť, alebo ste aj naďalej obťažovaný/á, nahláste to znova.

Ak sa vaše pracovisko prípadom nezaoberá dostatočne, možno budete chcieť riešiť túto vec mimo pracoviska tým, že podáte trestné alebo občianske oznámenie na páchateľa.

To isté platí, ak ste samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bola sexuálne obťažovaná, a to napríklad klientom alebo zákazníkom. Môžete na páchateľa podať trestné alebo občianske oznámenie.

Ak ste členom odborov, môžete o pomoc požiadať aj ich.

Ak sa nachádzate v krajine, kde to zákony umožňujú, môžete podať civilnú žalobu za akékoľvek zranenia, ktoré ste kvôli sexuálnemu obťažovaniu utrpeli. Nemusíte fyzické zranenia ukázať. Avšak medzi najčastejšie ujmy spôsobené sexuálnym obťažovaním patria práve tie emočné, ktoré obeť utrpela.

Ak je vaše obvinenie úspešné, nápravné prostriedky môžu zahŕňať:

 • opätovný návrat do zamestnania, ak ste o prácu prišli
 • kompenzáciu, ak ste prišli o peniaze alebo o zvýšenie platu
 • kompenzáciu za emocionálnu úzkosť
 • požiadavku, aby si váš zamestnávateľ osvojil opatrenia alebo výcvik zameraný na prevenciu proti sexuálnemu obťažovaniu
 • poplatky za právnika a súdne trovy

Čo môžu urobiť priatelia, rodina a iní, aby v tejto situácii pomohli?

Niekedy je ťažké povedať priateľom, rodine a blízkym o sexuálnom obťažovaní na pracovisku. V niektorých prípadoch existuje silná stigmatizácia obete spojená s obťažovaním („asi si o to koledoval/a"), zatiaľ čo v iných prípadoch sa môžu obete cítiť psychicky a fyzicky zničené (viacero prípadov znásilnenia bolo nahlásených ako súčasť sexuálneho obťažovania na pracovisku).

Je dôležité, aby obeť cítila, že má priestor na rozhovor o svojej skúsenosti, získala viac informácií a potrebnú emocionálnu a praktickú podporu.

Niektoré centrá pre ženy a krízové organizácie poskytujú takéto služby. Poradenstvo a terapeutické konzultácie sú tiež veľmi užitočné.

Ak je to možné, zdieľajte s rodinou alebo priateľmi to, ako sa cítite a čo robíte. Nenechávajte si všetko pre seba.

Spamätať sa zo sexuálneho obťažovania môže trvať dlho. Majte trpezlivosť a v prípade potreby požiadajte o radu a pomoc.

Ak viete o niekom, kto sa stal obeťou sexuálneho obťažovania, snažte sa ho čo najviac podporovať. Počúvajte ho. Zistite, aké možnosti má k dispozícii. Uvedomte si, že tento človek zažil nežiadúcu, útočnú a potenciálne nebezpečnú udalosť priamo v priestore, v ktorom má právo byť chránený. Upovedomte obeť o tom, že má vašu podporu.

Buďte pripravený/á

Nie je možné, aby človek presne vedel, kedy a kde môže k sexuálnemu obťažovaniu v práci dôjsť - všetky situácie sú odlišné. Je však možné byť v strehu a prijať preventívne opatrenia. Neexistuje žiaden spoľahlivý spôsob, ako zabrániť sexuálnemu obťažovaniu - môžeme sa len snažiť o to, aby sme boli opatrní. Ak sa ocitnete v situácii, keď na vás niekto tlačí, pamätajte, že to nie je vaša vina. Tieto rady vám môžu pomôcť výjsť zo situácie bezpečne.

Rady: V práci

Od prvého náznaku obťažovania buďte nepoddajný/á a konfrontujte páchateľa.

„Je mi nepríjemné, keď _____." Krátke a priame vety a tiež praktické príklady fungujú najlepšie.

Ak máte podozrenie na nevhodné správanie, veďte si o týchto incidentoch veľmi podrobný denník. Ak sa cítite nepríjemne, niečo nie je v poriadku. Ak takéto nevhodné správanie pretrváva, treba ho nahlásiť.

Ak nie ste spokojný/á alebo máte podozrenie na nevhodné správanie kolegu, zamestnávateľa, či klienta, snažte sa nebyť sám/a s touto osobou v jednej miestnosti. Ak je to potrebné, prineste so sebou jedného či dvoch kolegov.

Ak nemáte dobrý pocit z určitej situácie, ospravedlňte sa a odíďte, prípadne požiadajte nápomocného kolegu o prítomnosť.

Ak sa cítite ohrozený/á v potenciálne nebezpečnej situácii, neváhajte kričať alebo volať o pomoc - to môže radikálne zmeniť situáciu.

Rady: Cestovanie

Ak máte cestovať za klientom z pracovných dôvodov, uistite sa, že priatelia alebo rodina vedia, kam idete, ako tam idete a kde budete ubytovaný/á. Podeľte sa s nimi o informácie ohľadom vašej pracovnej cesty.

Uistite sa, že vaša rodina má vaše kontaktné údaje a tiež, že váš mobilný telefón (alebo iná forma komunikácie) je dostupný s nabitou batériou.

Uistite sa, že viete posielať správy spoľahlivo a rýchlo.

Zoznámte sa v predstihu s miestom, kde budete (on-line výskum pred cestovaním a pod.).

Uistite sa, že môžete ľahko opustiť miesto, a že doprava je ľahko dostupná.

Ak ste ďaleko od svojho rodného mesta či domovskej krajiny, zistite si čísla tiesňového volania, ktoré môžete v tejto lokalite potrebovať (napr. miestna polícia).

loading...
null
Loading...