Rovnaké zaobchádzanie

Rovnaká mzda

Ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty. Za prácu rovnakej hodnoty sa považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ uplatňuje systém hodnotenia pracovných miest, hodnotenie musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov a ženy bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia. Ustanovenia rovnakého odmeňovania sa vzťahujú aj na zamestnancov rovnakého pohlavia, ak vykonávajú prácu rovnakej hodnoty.


(Čl. 6 & §119-a Zákonníka práce č. 311/2001,znenie 2013; §6 Zákona č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou)

Zákaz diskriminácie

Zákonník práce v pracovnoprávnych vzťahoch zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia, manželského alebo rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia. Diskriminácia zahŕňa priamu diskrimináciu, nepriamu diskrimináciu, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskrimináciou je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu. Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza s inou osobou v porovnateľnej situácii. Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú jednu osobu v porovnaní s inou.


(§13 Zákonníka práce č. 311/2001, znenie 2013; §2 a 6 Zákona č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou)

Právo pracovať

Ženy môžu pracovať v rovnakých odvetviach ako muži bez žiadnych obmedzujúcich ustanovení. Ústava zaručuje každému právo na slobodnú voľbu povolania a na prípravu naň, ako aj právo podieľať sa na podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti.


(Čl. 35 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992, v znení neskorších predpisov)

Legislatíva upravujúca rovnaké zaobchádzanie na pracovisku

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
  • Zákon č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou / Anti-Discrimination Act No. 365/2004
  • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992, v znení neskorších predpisov / Constitution of Slovak Republic No. 460/1992 Coll.
loading...
null
Loading...