Príplatky

Príplatky za prácu nadčas

Bežný pracovný čas je 8 hodín denne, resp. 40 hodín týždenne. Maximálny týždenný pracovný čas (vrátane nadčasov) v priebehu 4 mesiacov nesmie prekročiť 48 hodín (8 hodín nadčasov týždenne). Maximálny priemerný týždenný pracovný čas môže dokonca presiahnuť 48 hodín (do limitu 56 hodín, čo je 16 hodín nadčasov do týždňa) po dobu štyroch mesiacov pre zamestnancov v zdravotníctve. Zamestnanec však nemôže byť sankcionovaný zo strany zamestnávateľa za to, že odmietne pracovať dlhšie ako 48 hodín týždenne.

Ak si to vyžaduje povaha práce alebo prevádzkové podmienku, môže byť týždenný pracovný čas rozdelený nerovnomerne počas jednotlivých týždňov v priebehu obdobia 4 mesiacov, ak s tým zamestnanci súhlasia. Toto štvormesačného obdobia je možné predĺžiť na jeden rok, ak to bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov. Prácu nadčas nemožno požadovať od pracovníka s čiastočným pracovným úväzkom. Zamestnanec nesmie pracovať nadčas viac ako 150 hodín v kalendárnom roku. Zamestnanec pracujúci ako lekár môže pracovať ďalších 100 hodín nadčasov (250 celkovo) ročne. Avšak, v rámci uvedeného limitu nie sú zahrnuté nasledujúce dva typy práce nadčas: práca nadčas,za ktorú dostane zamestnanec náhradné voľno; práca, ktorá sa vykonáva v rámci naliehavých opravy alebo práca, ktorá zabráni vzniku rizika pracovného úrazu, škôd veľkého rozsahu alebo mimoriadnych udalostí, ktoré by znamenali ohrozenie pre život, zdravie alebo mohli spôsobiť škody vo väčšom meradle.

Aj keď rozsah a podmienky práce nadčas musia byť dohodnuté medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ môže požadovať, aby zamestnanec pracoval 150 hodín nadčas. Počet hodín odpracovaných nadčas nesmie presiahnuť 400 hodín do roka (povinné + dobrovoľné nadčasy). Pracovník vykonávajúci rizikové práce nie je povinný pracovať nadčas, zamestnávateľ sa však môže dohodnúť s takýmto zamestnancom v prípade naliehavej opravy alebo iných mimoriadnych udalostí. Zamestnanec, ktorý pracuje v oblasti zdravotníctva a ktorý má viac ako 50 rokov, nie je povinný vykonávať prácu nadčas.

Zamestnanci, ktorí pracujú na smeny, majú bežný týždenný limit 38 hodín a 45 minút, ak je ich práca naplánované v dvoch smenách alebo 37 hodín a 30 minút, keď je práca organizovaná v troch smenách. Ak zamestnanec pracuje s chemických látkami, ktoré sú karcinogénne alebo ak vykonáva prácu, pri ktorej dochádza k rádioaktívnemu ožiareniu, nesmie jeho bežný týždenný pracovný čas prekročiť 33 hodín a 30 minút.

Tí, ktorí pracujú nadčas majú nárok na mzdový príplatok rovnajúcemu sa najmenej 25% priemerného zárobku. Od 1. januára 2016 je mzdová kompenzácia určená vo výške najmenej 0,4656 eur za hodinu. Ak zamestnanec vykonáva rizikové práce, má nárok príplatok rovnajúci sa najmenej 35% jeho priemerného zárobku.

(§ 85, 86, 97 & 121 a Zákonníka práce č 311/2001)

Príplatky za prácu v noci

Práca vykonáva medzi 22:00 a 06:00 nasledujúceho dňa sa považuje za nočnú prácu. Za zamestnanca pracujúceho v noci sa považuje pracovník, ktorý vykonáva prácu v noci po dobu najmenej troch po sebe nasledujúcich hodín alebo zamestnanec, ktorý pracuje v noci minimálne 500 hodín za rok. S účinnosťou od mája 2019 sa pracovníkovi za nočnú prácu vypláca mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej hodinovej mzdy. Pri rizikovej práci musí byť mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu najmenej v sume 50 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zamestnávatelia sú ďalej povinní zabezpečiť, aby zamestnanci pracujúci v noci prešli bezplatnou zdravotnou prehliadkou pred pridelením na nočnú prácu a potom pravidelne podľa potreby (minimálne raz za rok) a vždy, ak o to požiada tehotná alebo dojčiaca žena, ako aj matka, ktorá porodila v priebehu posledných deviatich mesiacov.

(§ 98 a 123 Zákonníka práce č 311/2001)

Náhradné voľno

Zákonník práce nestanovuje priamo nárok na mzdové príplatky alebo náhradné voľno za prácu počas sobôt. Ak však prácou cez víkend zamestnanec prekračuje stanovený týždenný pracovný čas, považuje sa práca počas víkendu za prácu nadčas, a tým pádom mu vzniká nárok na mzdový príplatok alebo náhradné voľno.

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Zamestnancovi patrí náhradné voľno v rozsahu, v ktorom práca nadčas trvala. Náhradné voľno zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v dohodnutom termíne. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno, zamestnancovi patrí mzdový príplatok.

(§94, 121 & 122 of Zákonníka práce č. 311/2001)

Príplatky za prácu počas sviatkov a víkendov

S účinnosťou od 1. mája 2019 majú pracovníci právo na mzdové zvýhodnenie 50 % dennej priemernej mzdy za prácu v sobotu a 100 % dennej priemernej mzdy za prácu v nedeľu.

S účinnosťou od 1. mája 2019, ak pracovník pracuje počas štátneho sviatku, má nárok na svoju bežnú mzdu plus mzdový doplatok rovný 100 % jeho priemernému zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni. 

(§121 & 122 Zákonník práce č. 311/2001)

 

Legislatíva upravujúca príplatky

  • Zákonník práce č. 311/2001, znenie od 1. 1. 2017. / Labour Code No. 311/2001, amended in 2017
loading...
null
Loading...