Zrážky zo mzdy

Zrážky zo mzdy

Pred samotnou výplatou mzdy zamestnancovi vykoná zamestnávateľ zrážky zo mzdy.

Prednostne sa vykonávajú zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, zrážky preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a nedoplatku na tejto dani.

Po vykonaní týchto prednostných zrážok môže zamestnávateľ vykonať výhradne zrážky, ktoré sú výslovne uvedené v § 131 ods. 2 Zákonníka práce. Ide najmä o zrážky:

  •  preddavku na mzdy, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, náhrady mzdy alebo príjmu, ktoré boli zamestnancovi vyplatené, pričom na ne zanikol nárok alebo nárok nevznikol, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia alebo iných sociálnych dávok 
  • peňažné tresty a pokuty, uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, ako aj sumy postihnuté výkonom rozhodnutia (exekúciou) nariadeným súdom alebo správnym orgánom. Rôzne pokuty a sankcie môže teda zamestnávateľ zrážať zo mzdy zamestnanca len v prípade, že tieto boli priznané príslušným orgánom (súdom, daňovým úradom) a že sú vykonateľné. Podrobnosti o výkone exekúcie zrážkami zo mzdy stanovuje zákon č. 233/1995 Z.z. (exekučný poriadok).

Zamestnávateľ nemôže v nijakom prípade svojvoľne zrážať zamestnancovi zo mzdy sumy, ktoré sám na základne vlastného rozhodnutia označí ako škodu spôsobenú zamestnancom alebo pokutu

Na druhej strane, v prípade všetkých vyššie uvedených zrážok sa na ich vykonanie nevyžaduje súhlas zamestnanca a naopak, zamestnávateľ má po doručení žiadosti o vykonanie takýchto zrážok od príslušných orgánov povinnosť tieto zrážky vykonať. Celková suma, ktorú môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy je však limitovaná tým, že zamestnancovi sa nesmie zraziť z jeho mesačnej mzdy tzv. základná suma. Osobitné nariadenie vlády stanovuje výšku tejto základnej sumy na 60% životného minima. Za každú osobu, ktorú je zamestnanec povinný vyživovať,  sa pritom prirátava ďalších 25% životného minima. Aktuálna výška životného minima je 189,83 €. Akékoľvek iné zrážky zo mzdy nad rámec zrážok definovaných v § 132 môže zamestnávateľ vykonať len so súhlasom zamestnanca. Tento súhlas dáva zamestnanec vo forme dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

loading...
null
Loading...