Sú ženy spokojné s prácou, aj keď zarobia menej ako muži?

Ani oslavy MDŽ nezmenia platové rozdiely, ktoré vládnu medzi mužmi a ženami. Z prieskumu MôjPlat.sk vplýva, že ženy vo vedúcich pozíciách na Slovensku zarobia o 20% menej ako ich mužskí kolegovia na rovnakej pozícii.

Medzinárodný deň žien je príležitosť ako upozorniť na aktuálne výzvy rodovej nerovnosti.

Špeciálne pri tejto príležitosti uskutočnil portál MôjPlat.sk prieskum, kde porovnal spokojnosť s prácou a platové rozdiely mužov a žien na vedúcich pozíciach. Vedúca pozícia je v prieskume definovaná ako pozícia, na ktorej má zamestnanec aspoň jedného podriadeného.

Platové nerovnosti boli vypočítané ako percentuálny rozdiel v hrubej mediánovej hodinovej mzde mužov a žien, ktoré boli porovnané so spokojnosťou žien s ich prácou. Svoju spokojnosť mohli ženy ohodnotiť na škále od 1 do 5 bodov (1 = najmenšia spokojnosť, 5 = najväčšia spokojnosť). Prieskum sa uskutočnil na vzorke 16 110 respondentov z 11 krajín sveta.

Fakt, že ženy zarábajú menej ako muži, vyplýva zo štatistík. Platové rozdiely medzi pohlaviami nie sú však len slovenským fenoménom, ale nájdeme ho aj vo vyspelých krajinách Európskej únie a vo svete.

 

Najvýraznejšie rozdiely sú v USA, kde ženy zarábajú o 41% menej ako muži na rovnakej pozícii. V Mexiku a v krajinách západnej Európy rozdiel v hodnotení predstavuje jednu tretinu platu. Napriek tomu, že zarobia o tretinu menej ako ich mužskí kolegovia, výskum ukázal, že zo všetkých zúčastnených krajín sú Mexičanky najspokojnejšie so svojou prácou na vedúcej pozícii.

 

Z krajín strednej a východnej Európy sú v prieskume zastúpené Česká republika, Slovensko a Rusko. Ženy v týchto krajinách zarábajú vo vedúcich pozíciach približne o štvrtinu menej ako muži.

Kým na Slovensku ženy vo vedúcej pozícii zarobia o 20% menej ako muži, v susednom Česku je rozdiel v platoch žien a mužov dokonca 25 percentný. Paradoxom však zostáva, že české ženy sú spokojnejšie so svojou prácou ako tie slovenské.

Zaujímavosťou je, že platové rozdiely medzi mužmi a ženami v krajinách strednej a východnej Európy sú nižšie v porovnaní s krajinami západnej Európy. Najmenej sú so svojou prácou spokojné ženy vo Veľkej Británii. Zarobia o 33% menej ako muži na rovnakej pozícii.

Z pohľadu rovnosti v odmeňovaní je na tom najlepšie Indonézia, kde zarábajú ženy aj muži na rovnakej pozícii rovnako. Spokojnosť indonézskych žien je len nepatrne vyššia oproti slovenským ženám napriek tomu, že Slovenky zarobia výraznejšie menej ako ich mužskí kolegovia.

Graf:  Platové rozdiely mužov a žien a priemerná spokojnosť žien s prácou vo vedúcej pozícii (zber dát uskutočnený v rokoch 2014-2015)

TS-MDZ_2016

Zdroj: MôjPlat.sk a Wageindicator.org

Poznámky:

Medián mzdy je hodnota, ktorá rozdeľuje súbor dát na dve rovnako veľké časti. Polovica zamestnancov má tak hodinovú mzdu vyššiu a polovica nižšiu, ako je hodnota mediánu. Výhodou mediánu oproti priemeru je, že nie je ovplyvnený extrémne vysokými anebo extrémne nízkymi hodnotami v danom súbore dát.

loading...
null
Loading...