Sociálne vyhliadky a situácia v oblasti zamestnanosti v Európskej Únii

1.      Trendy na trhoch práce

Nezamestnanosť v EÚ sa kontinuálne zvyšuje od apríla 2008 s intenzívnym nárastom od októbra 2008, ako reakciou na ekonomickú krízu. Aj keď sa v apríli zvýšila nezamestnanosť menej, ako v prvých mesiacoch tohto roka, stále ide o 556 000 (alebo 2,7 %) nových ľudí bez práce. Na konci apríla tak bolo v EÚ po sezónnych úpravách 20,8 milióna nezamestnaných (21,1 milióna nezamestnaných, keď sa neberú do úvahy sezónne práce), čo je nárast o 4,7 milióna (alebo 29 %) nezamestnaných v porovnaní s aprílom 2008. Vtedy bola nezamestnanosť len mierne vyššia, ako jej najnižšia hodnota z marca 2008.

Celkovo sa zvyšuje nezamestnanosť mužov. V apríli 2009 sa miera nezamestnanosti mužov zvýšila o ďalšie 0,3 %. Miera nezamestnanosti žien sa oproti tomu zvýšila len o 0,1 %. Tým pádom sa zotrel vysoký (1,4 %, hodnota zo začiatku roka 2007) rozdiel v miere nezamestnanosti mužov a žien. Po prvý krát je miera nezamestnanosti mužov vyššia ako miera nezamestnanosti žien. Tento vývoj úzko súvisí s vývojom ekonomickej krízy, ktorá zasiahla z pohľadu zamestnanosti hlavne mužské sektory, ako napríklad stavebníctvo alebo automobilový priemysel.

Ekonomická kríza veľmi poznačila aj pozíciu mladých ľudí (do 25 rokov) na pracovnom trhu. Miera nezamestnanosti mladých ľudí sa kontinuálne zvyšuje od apríla 2008 a nabrala ešte vyššie obrátky od októbra 2008. Hodnota k aprílu 2009 je 18,7 %. Nezamestnanosť mladých podľa pohlavia je rovnaká, ako pri dospelých. Zvyšujúci sa trend nezamestnanosti mladých je najviac markantný v Pobaltí a v Írsku, kde sa hodnoty viac než zdvojnásobili. Markantný nárast v tejto oblasti zaznamenali taktiež v Maďarsku, Portugalsku, Španielsku, na Slovensku a vo Švédsku.

V apríli 2009 zaznamenali všetky členské štáty EÚ nárast v miere nezamestnanosti v porovnaní s minulým rokom. Najvyšší nárast zaznamenalo Pobaltie a Španielsko. V ostatných členských štátoch EÚ bola miera nezamestnanosti v apríli 2009 najvyššia v Litve a Lotyšsku (obe krajiny po 15 %), ďalej nasledujú Estónsko, Írsko a Slovensko (všetky s hodnotami nad 10 %). Ako hlboký kontrast pôsobí Holandsko, kde je miera nezamestnanosti veľmi nízka (3 %).

Dopyt po nových zamestnancoch sa kontinuálne znižuje. Ako ukázal Manpower prieskum, zámery firiem najímať nových zamestnancov sa v druhom štvrťroku dramaticky znížili. Tieto výsledky potvrdili aj oficiálne zdroje z Nemecka a Veľkej Británie. Najväčší pokles v nových pracovných pozíciách zaznamenal stavebný sektor (pokles o 57 %), výroba (pokles o 56 %) a finančníctvo a biznis služby (pokles o 45 %). Napriek tomu počet voľných pracovných pozícii je stále relatívne vysoký, napríklad v Nemecku je ich 449 000.

Práca sprostredkovaná cez agentúry krátkodobej práce je taktiež poznačená ekonomickou krízou. Markantne sa znižuje počet hodín fakturovaných agentúrami krátkodobej práce.

Po kontinuálnom zhoršovaní od konca roka 2007 až do začiatku roka 2009 sa vyhliadky zamestnanosti zlepšili počas apríla a mája 2009 hlavne v priemysle a stavebníctve. Aj napriek tomu stále vládne v týchto sektoroch pesimistická nálada. Situácia sa markantne zlepšila v maloobchode, v sektore služieb a vo finančných službách.

 

2.      Trendy v reštrukturalizácii

Od septembra 2008 bolo tri krát viac ohlásených prepúšťaní, ako bolo vytvorených nových pracovných miest.  Európsky reštrukturalizačný monitor (ERM) zaznamenal 574 000 ohlásených prepúšťaní za obdobie september 2008 až máj 2009.

Interná reštrukturalizácia bola príčinou 70 % ohlásených prepúšťaní od septembra 2008. Vzrástla proporcia zrušených pracovných miest kvôli bankrotu alebo zatvoreniu pracoviska. Naproti tomu klesol počet zrušených pracovných miest zapríčinených off-shoringom, premiestnením pracoviska alebo outsourcingom. 

Členské štáty s najväčším počtom ohlásených prepúšťaní za máj 2009 boli Nemecko (15 375 pracovných miest, 10 prípadov), Rumunsko (7 167 pracovných miest, 14 prípadov), Poľsko (5 110 pracovných miest, 8 prípadov) a Veľká Británia (4 764 pracovných miest, 10 prípadov). Celkovo medzi septembrom 2009 a májom 2009 bolo zaevidovaných 1 447 prípadov reštrukturalizácie, ktoré zahŕňali aj rušenie pracovných miest, no iba 333 prípadov reštrukturalizácie za uvedené obdobie prinieslo vytvorenie pracovných miest.

V prepúšťaní vedú sektory výroba a maloobchod. Sektory, ktoré ohlásili vytváranie pracovných miest, boli realitný sektor, biznis aktivity a štátna správa.

 

3.      Ekonomický kontext a vyhliadky

V rámci EÚ väčšina členských štátov technicky vstúpila do recesie v prvom štvrťroku 2009 a žiadna z krajín (pre ktoré boli k dispozícii dáta pre prvý štvrťrok), okrem Poľska, nevykázala ekonomický rast. Pokles HDP v marci 2009 odzrkadľoval zníženie produkcie vo všetkých sektoroch.

Väčšina predpovedí, vrátane najnovšej predpovede Európskej centrálnej banky, poukazujú na strmý ekonomický pokles v roku 2009, ktorý môže ešte viac ovplyvniť lokálne trhy práce a predpovedajú pomalšiu cestu k ozdraveniu ekonomiky ako sa očakávalo.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článok je spracovaný podľa správy Európskej komisie. Celé znenie v anglickom jazyku nájdete tu: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2817&langId=en

loading...
null
Loading...