Manuál pre čerstvého absolventa vysokej školy

Štátne skúšky sa blížia a čerstvých nezamestnaných absolventov vysokých škôl čakajú ďalšie povinnosti. Aké úrady musia obehať po zložení štátnej skúšky? A aké tlačivá je potrebné vyplniť?

Študent vysokej školy prestáva byť študentov dňom zloženia štátnych skúšok, nie dňom promócií. Medzi prvé povinnosti absolventa vysokej školy, ktorý sa nezamestná, alebo nezačne podnikať, je zaevidovanie sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2015 bolo zaevidovaných na úrade práce až 5152 absolventov vysokých škôl.

Štát hradí za absolventa zdravotné poistenie iba do dňa zloženia záverečnej skúšky. Čerství absolventi majú iba 7 kalendárnych dní od dátumu štátnic, aby sa prihlásili na úrade práce. Ak sa však absolvent vysokej školy nenahlási do 7 kalendárnych dní, stáva sa samoplatiteľ a odo dňa nasledujúceho po zložení štátnej skúšky až po deň prihlásenia si platí zdravotné poistenie sám, čo predstavuje minimálne poistné vo výške 60,06€ mesačne.

Absolvent si musí podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode, kde má trvalý pobyt. Ak absolvent stihne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 kalendárnych dní po zložení štátnych záverečných skúšok, tak bude zaradený do evidencie nasledujúcim dňom ukončenia štúdia. Ak požiada o zaradenie do evidencie až po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti. Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

 

Doklady, ktoré musí doložiť čerstvý absolvent:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

  • občiansky preukaz
  • doklad o ukončení štúdia na vysokej škole
loading...
null
Loading...