Manuál pre absolventa strednej školy

Absolventom stredných škôl skončili posledné prázdniny. Ak sa nechytáte na vysokú školu a nechcete si povinné zdravotné poistenie hradiť z vlastného vrecka, vaše prvé kroky by mali smerovať na úrad práce. Aké úrady musíte obehať? Kam sa prihlásiť, kedy a aké tlačivá musíte vyplniť?

Počas prázdnin platil za štredoškolákov odvody aj poistenie štát. Rodičia majú taktiež nárok na prídavky na deti a na daňový bonus do 31. augusta aj za predpokladu, že absolvent si  už požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, začal pracovať alebo sa rozhodol po skončerní školy podnikať.

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Evidencia na úrade je dobrovoľná. Po ukončení štúdia je to pre abolventa jeho právo, nie povinnosť. Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota od 1.septembra a nahlásiť sa môže na oddelení informačno – poradenských služieb, kde vyplníte písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Uchádzač  sa nahlasuje v územnom obvode, kde má trvalý pobyt. Potom je povinnosťou úradu oznámiť zdravotnej poisťovni, že je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a zdravotné poisenie zaňho platí štát. Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Potrebujete:

- platný občiansky preukaz,

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom

- potvrdenie o dobe štúdia vydané školou

- vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa

Tlačivo:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSZ/OISS/Ziadost_o_zaradenie_do_evidencie_UoZ_2.rtf

2. Zdravotná poisťovna

Ak sa absolvent strednej školy nezaeviduje na úrade práce, tak sa stáva dobrovoľne nezamestnaným a je povinný si hradiť sám zdravotné poistenie. Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2015 je pre samoplatiteľa mesačne 57,68 €. Ako samoplatiteľ by sa mal prihlásiť v poisťovni do 8 dní.

3. Sociálna poisťovňa

Absolventi stredných škôl nemajú povinnosť z dôvodu ukončenia štúdia oznamovať nič sociálnej poisťovni a ani platiť poistné. Povinnosti študenta a absolventa sa voči Sociálnej poisťovni začínajú až po tom, ako sa prvýkrát zamestná. Poistné odvádza zamestnávateľ.

Zdroje: ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poiťovne

loading...
null
Loading...