Ambiciózne ženy - prekvalifikované v nedostatočne platených zamestnaniach

Pracujúce ženy na Slovensku poukazujú na fakt, že sa podieľajú na povinnostiach v domácnosti  viac ako ich partneri, ktorí s nimi zdieľajú domácnosť. Rozdiel se ešte prehlbuje, ak má pár deti. Pre ženy s deťmi  podobne ako pre mužov je oveľa ťažšie skĺbiť prácu a rodinu než pre bezdetné páry. Ženy viac ako muži začínajú preferovať prácu na čiastočný úväzok, aby sa mohli venovať deťom.  Ženy s deťmi tvrdia, že majú menej príležitostí k budovaniu svojej kariéry v porovnaní s mužmi, ktorí majú deti.

Tento obraz vychádza zo štúdie 43 krajín a celosvetovo porovnává faktory ovplyvňujúce rozhodovanie žien týkajúce sa práce. Výsledky sú založené na náhodnom výbere z 345 000 dát zhromaždených pomocou online výskumu WageIndicator v roku 2008 a v prvom štvrťroku roku 2009 v 43 krajinách. Dáta boli analyzované  Income Data Services, britským výskumným partnerom WageIndicatoru v zastúpení Mezinárodnej odborovej konfederácie (MOK).  Správa tiež využíva test dôstojnej práce, ktorý je praktickým prostriedkom umožňujúcim každému overiť si, či je jeho pracovné prostredie v súľade s minimálnymi štandardami stanovenými národnými a mezinárodnými štandardami. Výsledky sú publikované 8. marca na Mezinárodný deň žien.

Medzi kľúčové oblasti analýzy patrili témy ako ochrana matiek na pracovisku, diskriminácia zahrňujúca rovnaké odmeňovaníe a rovnosť príležitostí pre pracujúcich rodičov.

Analýza testu dôstojnej práce ukazuje, že skúmané krajiny vrátane Slovenska majú právny rámec pre podporu pracujúcich žien, čo sa týka ochrany matiek, práva na rovnaké odmeňovanie a ochranu pred diskriminácíou. Aj keď sú tieto národné predpisy všeobecne v zhode s mezinárodnými štandardami stanovenými  Mezinárodnou organizáciou práce, výsledky výskumu WageIndicatoru upozorňujú na fakt, že ženy stále nemajú rovnaké pracovné možnosti ako muži.

Hlavné súhrnné výsledky správy MOK poukazujú na to, že ženy sú rovnako ambiciózne ako muži, pokiaľ ide o ich kariéru.  Rovnako ako muži, ženy považujú riadny plat a príležitosti odmien za najväčšiu motiváciu pri budovaní kariéry. Tieto priority nie sú ovplyvnené tým, či má žena alebo muž deti. Veľmi často sú ženy prekvalifikované v práci, ktorú vykonávajú, zatiaľ čo v prípade mužov tomu tak nie je. To znamená, že je tu veľký potenciál, ktorý zostáva nevyužitý, pretože ženy sú frustrované, čo sa týka kariérnych ambícii. Situácia se zhoršuje od tej doby, čo sú pracujúce matky bežne platené menej ako bezdetné pracujúce ženy. Bremeno domácnosti a starostlivosť o deti v kombinácii s nedostačným platovým ohodnotením vedie pracujúce matky do slepej uličky.

Pre viac informácii navštívte stránky WageIndicator.

loading...
null
Loading...