Ako sa majú ženy u nás a v rôznych kútoch Európy?

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien vám prinášame stručný prehľad o spokojnosti žien so svojím životom na Slovensku a v iných krajinách.

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa žien vám prinášame stručný prehľad o spokojnosti žien so svojím životom na Slovensku a v iných krajinách.

Medzinárodný deň žien oslavujeme po celom svete už stošiesty krát, aby nám pripomenul dosiahnuté úspechy, ako aj stále aktuálne výzvy v oblasti rodovej rovnosti. Ôsmy marec vyhlásila za deň žien v roku 1909 Socialistická strana Ameriky na počesť štrajkujúcim robotníčkam v odevnom priemysle, ktoré sa nebáli upozorniť na svoje práva a nespravodlivé pracovné podmienky.

Počas uplynulého storočia sa toho v živote žien veľa zmenilo: vo väčšine krajín získali právo voliť, pracovať, či zastávať verejné funkcie. Napriek tomu pracujúce ženy dodnes zarábajú menej ako muži, zastávajú menej riadiacich a politických funkcií, zakladajú menej firiem a neraz sa stretávajú s presudkami či diskrimináciou. Pritom podľa údajov OSN firmy, na ktorých riadení sa podieľajú ženy, dosahujú lepšie výsledky, parlamenty so ženským zastúpením prijímajú viac zákonov z oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, mierové rokovania sprostredkované ženami mavajú dlhodobejšie výsledky. Celkovo, krajiny s vyššou mierou emancipácie žien a rodovej rovnosti zaznamenávajú rýchlejší ekonomický rast, ako aj vyššiu mieru spokojnosti obyvateľov.

Aká je teda situácia na Slovensku a ako sú slovenské ženy spokojné so svojím životom v porovnaní so ženami v iných krajinách?

Najspokojnejšie sú ženy pracujúce vo Fínsku

Z údajov získaných z prieskumov nadácie WageIndicator o platových podmienkach a životnej spokojnosti v 11 krajinách vyplýva, že ženy sú najspokojnejšie vo Fínsku, Luxembursku a Holandsku. V týchto štátoch vyjadrilo celkovú spokojnosť so svojím životom viac ako 90% respondentiek. Na opačnom konci rebríčka sa ocitlo Portugalsko, Maďarsko a Rumusko, kde je spokojných len niečo viac ako 60% opýtaných žien.  Situácia na Slovensku nie je oveľa optimistickejšia, keďže len 69% žien sa označilo ako spokojných.

V nasledujúcom grafe sú zobrazené výsledky prieskumu spokojnosti žien spolu s mediánom hrubej hodinovej mzdy.

 

Ženy pracujúce v oblasti vzdelávania a výskumu sú najspokojnejšie

 

Pohľad na sektorovú štruktúru prezrádza, že najviac spokojných žien pracuje v oblasti vzdelávania a výskumu. Až 88% respondentiek z tohto odvetvia uviedlo, že je celkovo spokojných so svojím životom. Spokojných bolo aj viac ako 84% opýtaných z nasledovných odvetví: stavebníctvo, informačné a komunikačné technológie,  priemyselná výroba (v sektoroch stavebníctva a priemyselnej výroby sa jedná prevažne o ženy na vedúcich pozíciách). Naopak, len 74% zo žien pracujúcich v oblasti upratovacích služieb a domácich prác vyjadrilo spokojnosť.

 

Ženy na Slovensku zarábajú podstatne menej ako ženy v západnej Európe

 

Porovnanie mediánových hrubých hodinových miezd žien na Slovensku a vo vybraných krajinách potvrdzuje, že slovenské ženy zarábajú menej ako v západnej Európe. Slovenky zarábajú približne trikrát menej ako Nemky, ktoré zarábajú najviac. Odvetvia, v ktorých nájdu ženy na Slovensku najvyššie finančné ohodnotenie, sú informačné a telekomunikačné technológie a finančné služby. V týchto odvetviach sa platy slovenských žien vyrovnali českým.

 

 

 

-------

 

MojPlat.sk je nezisková iniciatíva zastrešená Wageindicator Foundation so sídlom v Amsterdame. Projekt MojPlat.sk koordinuje Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI). Jedným z cieľov portálu MojPlat.sk je zvyšovať transparentnosť na trhu práce. Preto vyvinul kalkulačku platov PlatoMeter, kde si návštevník môže porovnať svoj plat s priemerným platom na trhu podľa svojho odboru, povolania, vzdelania, veku a ďalších charakteristík alebo si môže napríklad overiť rozdiel platov medzi mužmi a ženami vo svojom povolaní.

 

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.

loading...
null
Loading...