Chcem pracovať po chronickej chorobe alebo dlhodobej práceneschopnosti

Návrat do práce po prekonaní choroby, dlhodobom liečení alebo práceneschopnosti nie je vždy ľahký. V niektorých krajinách existujú legislatívne opatrenia, ktoré tento proces uľahčujú. Táto stránka zobrazuje ich prehľad na Slovensku.

Návrat do práce po pracovnej neschopnosti? Vyplňte prieskum

Späť do práce po chronickej chorobe

Opatrenia podporujúce liečených na chronické ochorenie, ktorí hľadajú spôsob návratu do práce

Pracovná rehabilitácia

Názov opatrenia:

Pracovná rehabilitácia (https://www.socpoist.sk/pracovna-rehabilitacia/1305s)

Kľúčové ustanovenia:

Pracovná rehabilitácia je vecná dávka, ktorú je možné poskytnúť z úrazového poistenia. Podporuje snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu.

Váš nárok podľa legislatívy:

Na poskytnutie pracovnej rehabilitácie z úrazového poistenia nie je právny nárok. Pracovná rehabilitácia môže byť poskytnutá po posúdení zdravotnej spôsobilosti u poškodeného, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti. Toto posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia najmä s ohľadom na možnosť opätovného zaradenia poškodeného do pracovného procesu.

Istota zamestnania

Názov opatrenia:

Garancia pracovného miesta v Zákonníku práce (§157)

Kľúčové ustanovenia:

Ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Váš nárok podľa legislatívy:

Štatút zamestnanca s pracovnou zmluvou.

Opatrenia podporujúce tých, ktorí poberajú nemocenskú dávku a uvažujú o návrate do práce po vyliečení

 

loading...
null
Loading...