Minimálna mzda - Časté otázky

Existuje vo vašej krajine samostatný právny predpis upravujúci minimálnu mzdu?

Minimálna mzda na Slovensku je upravená v Zákonníku práce č. 311/2001, Zákonom o minimálnej mzde č. 663/2007 a Nariadením vlády ustanovujúcim výšku minimálnej mzdy pre rok 2014 č. 321/2013.

Ustanovuje zákon jednu alebo viacero minimálnych miezd?

Legislatíva ustanovuje základnú výšku minimálnej mzdy. Okrem minimálnej mzdy však Zákonník práce upravuje aj tzv. minimálne mzdové nároky. Príloha č. 1 Zákonníka práce definuje na základe miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca šesť stupňov náročnosti práce. V nadväznosti na to §120 Zákonníka práce stanovuje pre každý stupeň náročnosti práce osobitný koeficient minimálnej mzdy (od 1,0 pre 1. stupeň až po 2,0 pre 6. stupeň). Minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce sa potom určí ako násobok príslušného koeficientu a sumy minimálnej mzdy.

Na akej úrovni sa ustanovuje minimálna mzda?

Minimálna mzda na Slovensku je ustanovená na celonárodnej úrovni.

Pre akú časovú jednotku sa vypočítava minimálna mzda?

Zákon o minimálnej mzde ustanovuje mesačnú a hodinovú minimálnu mzdu.

Aký je ustanovený týždenný pracovný čas v prípade mesačnej minimálnej mzdy?

Ustanovený pracovný čas je v prípade mesačnej mzdy 40 hodín týždenne.

Ktoré organizácie sa podieľajú na stanovení výšky minimálnej mzdy?

Výšku minimálnej mzdy určuje vláda SR. Ako konzultačný orgán pôsobí Hospodárska a sociálna rada. Jej členmi sú predstavitelia vlády z rôznych ministerstiev (napr. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstva hospodárstva; Ministerstva financií), zástupcovia Konfederácie odborových zväzov, Republikovej únie zamestnávateľov, Združenia miest a obcí Slovenska a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

Kto rozhoduje o zvyšovaní minimálnej mzdy?

O zvyšovaní minimálnej mzdy rozhoduje vláda SR. V 90. rokoch bolo stanovovanie minimálnej mzdy dôležitou súčasťou tripartitných rokovaní. Keďže však často dochádzalo k situácii, že sa sociálni partneri nevedeli dohodnúť, proces stanovenia minimálnej mzdy sa zmenil a dnes má Hospodárska a sociálna rada má len poradnú funkciu.

Z akých zložiek sa skladá minimálna mzda?

Minimálna mzda na Slovensku sa skladá len z jednej fixnej zložky.

Ako často sa aktualizuje fixná zložka minimálnej mzdy?

Fixná zložka minimálnej mzdy sa aktualizuje raz za rok.

Na základe akých faktorov sa určuje výška minimálnej mzdy?

Výška minimálnej mzdy zohľadňuje náklady nevyhnutné na splnenie základných životných potrieb pracovníka a jeho rodiny, spotrebiteľské ceny, výšku priemerných platov, hospodársky rozvoj (sociálno- ekonomické podmienky v krajine) a level zamestnanosti za posledné dva roky.

Aká je národná hranica chudoby?

Kliknutím na tento odkaz sa dozviete národnú hranicu chudoby, spolu s hodnotou minimálnej mzdy, životného minima a reálnej mzdy. Vyberte menu (euro alebo inú národnú menu) a zistite, aká je národná hranica chudoby.

Aké právne sakncie môžu byť použité v prípade nedodržania vyplácania minimálnej mzdy?

Ak inšpektorát práce zistí, že došlo k porušeniu Zákonníka práce, nariadi zamestnávateľovi odstrániť nedostatky a môže mu uložiť pokutu až do výšky 100-tisíc eur.

Uplatňujú sa tieto sankcie v praxi?

Pri odhalení nedodržiavania legislatívy je takmer v každom prípade udelená pokuta.

Na koho sa môžu zamestnec obrátiť v prípade, že zarába menej ako je zákonom povolená minimálna mzda?

Zamestnanec sa môže obrátiť na miesty Inšpektorát práce. Takisto môže kontaktovať odbory, ktoré podajú podnet v jeho mene. Samotné odbory nie sú oprávnené viesť vyšetrovanie pri nedodržiavaní Zákonníka práce alebo iných pracovnoprávnych predpisov.

V ktorom mesiaci býva minimálna mzda revidovaná?

Minimálna mzda býva revidovaná každoročne v januári.

loading...
null